Věcné břemeno v české právu: Na základě čeho vzniká?

Věcné břemeno je právní institut, který se v českém právu využívá k zajištění nějakého práva na věci, a to zejména v oblasti nemovitostí. Její vlastník se například může zavázat k určitému jednání nebo trvalému omezení vlastnického práva ve prospěch jiné osoby. Jak věcné břemeno vzniká a co musí pro jeho zřízení člověk udělat?

Písemná smlouva je nutností

Věcné břemeno je v českém právu regulováno v § 776 až 791 občanského zákoníku. Vytváří se na základě smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou, která má právo na určité omezení vlastnického práva. 

Smlouva musí být uzavřena písemně a obsahovat přesný popis věcného břemene, jeho trvání, způsob plnění a další podmínky. Věcné břemeno je předmětem zápisu do katastru nemovitostí. 

Formy věcného břemene

Věcné břemeno může mít různé formy, které se mohou vztahovat na celou, nebo jen část nemovitosti. Typy věcného břemene:

  • právo průchodu přes pozemek,
  • povinnost udržovat určitou část nemovitosti,
  •  zákaz stavby na určitém místě,
  • právo užívat určitou část nemovitosti.

Věcné břemeno může být založeno na dobu určitou, kdy může být vymazáno po uplynutí této doby, nebo neurčitou, kdy je zrušeno pouze soudním rozhodnutím.

Práva a povinnosti vyplývající z věcného břemene

Vlastník nemovitosti musí věcné břemeno respektovat a plnit podmínky, které jsou v dohodě stanoveny. Pokud tak neučiní, oprávněná osoba může požadovat soudní ochranu a vymáhat svá práva. Pokud vlastník nemovitosti prodá nemovitost, věcné břemeno se přenáší na nového vlastníka a zůstává platné.

Je však důležité při jeho založení pečlivě zvážit, zda je v souladu s plánovaným využitím nemovitosti v budoucnu. Při nesprávném založení věcného břemene může dojít k vážným následkům, jako jsou například:

  • omezení možnosti využití nemovitosti,
  • snížení její hodnoty,
  • problémy při prodeji nemovitosti.

Na co si dát pozor

Proto je vhodné věcné břemeno vždy založit na základě pečlivé úvahy a poradenství odborníka. Věcné břemeno může být využito nejen k zabezpečení práv na nemovitostech, ale také například k ochraně díla či ke zlepšení podmínek pro provozování určitého podnikání.

Při jeho založení je však nutné být opatrný a pečlivě zvážit všechny jeho podmínky, aby nedošlo k nepříjemným následkům v budoucnosti.