Nepostradatelná práce geodetů

Všechna odvětví stavebních prací se neobejdou bez geodetické práce. Ať už se jedná o rozsáhlé developerské projekty nebo rodinné domky, nevyhnete se potřebě vlastnit projektovou a další dokumentaci.

Mapové podklady pro dokumentaci

Projektant potřebuje k přípravě návrhu přesný zákres inženýrských sítí, současný zákres pozemku podle katastru nemovitostí, výškové zaměření momentálního stavu pozemku a vrstevnicový plán vzhledem k okolnímu stavu. Zaměření pozemku znamená, že se vyrobí výškopisné a polohopisné zaměření, kde se zakreslí hranice, aby se dál mohlo projektovat. Cena tohoto zaměřování se odvíjí na základě několika faktorů. U stávajících budov se využívá moderní technologie 3D mobilního laserového skenování. Kompletní inženýring ve výstavbě vyžaduje obsáhlé zařizování. Týká se získání vyjádření od správců inženýrských sítí a od orgánů státní správy. Výsledky poslouží k posouzení žádosti pro stavební povolení, kolaudaci a vše s tím spojené.

Změny evidence v katastru nemovitostí

Katastrální zákon přesně definuje potřebu geometrického plánu, pokud hodláte dělat změnu v evidenci na katastru nemovitostí. Sám o sobě neposlouží k zápisu, ale tvoří přílohu smlouvy nebo rozhodnutí orgánu, který se stará o zapsání. Geometrický plán se pokaždé vypracovává geodetem, pokud se část pozemku změní, což nesmí chybět jako zápis a zakreslení v katastru nemovitostí. Jestliže se teprve staví, zhotoví se pouze pro budovy s výměrou minimálně šestnáct metrů čtverečních, ale musí být v pevném spojení se zemí. Toto se týká samostatně stojících budov. U přístaveb různých druhů se nezohledňuje výměra a plán se vypracovává vždy bez výjimek.

Geodetický servis se dále postará o měření a výpočty kubatur, o tvorbu digitálních technických map, vytyčí hranice pozemků, sežene odpovědného geodeta a zaměří inženýrské sítě.